Case study: Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και Δίκτυα Άρδευσης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Κρήτη, Ελλάδα

Description of the application

Το Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του εργοδότη και της αναδόχου εταιρείας υπεγράφη στις 08-08-2008 (αρ. πρωτοκ. 13562/20β2/743), για το ποσό των 3.725.110,87 € με προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία περαίωσης είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-08-2010.

Με την απόφαση 102225/29-03-2001 του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προεγκρίθηκε η χωροθέτηση του έργου κατασκευής λιμνοδεξαμενής, χωρητικότητας 1.520.000 κ.μ. και των απαραίτητων συνοδευτικών έργων στο οροπέδιο του Ομαλού του Ν. Χανίων για α) την άρδευση μέγιστης εκτάσεως περίπου 4.000 στρεμμάτων γεωργικής γης καθώς και β) την ύδρευση ξενοδοχειακών μονάδων και διαφόρων συναφών εγκαταστάσεων.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 80% περίπου του έργου και οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε. είναι προαπαιτούμενες ή εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες της κύριας σύμβασης και επομένως, η υλοποίηση του έργου δεν μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα ούτε ως προς την κύρια σύμβαση.

Ο βασικότερος λόγος που επιβάλει την σύνταξη του 4ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε., αφορά στην κάλυψη της δαπάνης των απαιτούμενων εργασιών του έργου που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας μεταγενέστερης, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, υποχρεωτικής εισαγωγής δεσμεύσεων και περιορισμών στην εκτέλεση της σύμβασης από το Συμβούλιο της Επικρατέιας (ΣτΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι¬κής Αλλαγής, τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

Για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε) έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

• Στις 22-11-2017 διαβιβάστηκε έγγραφο της Υπηρεσίας μας (Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕΧ) για έγκριση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. (Προϊσταμένη Αρχή), σχέδιο του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε).

• Στις 2-3-2018 η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ διαβιβάζει αίτημα προέγκρισης στη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπ.Α.Α.Τ. η οποία με έγγραφο της στις 8-2-2018 , αναφέρει ότι: «… η 1η Σ.Σ.Ε. να ελεγχθεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, Ελεγκτικό Συνέδριο ή Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, και μετά να υποβληθεί μαζί με το αποτέλεσμα του Ελέγχου, στην Υπηρεσία μας για Προέγκριση.».

• Στις 13-03-2018 στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.), εξέτασε και γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. συμπληρωματικών εργασιών και συνάψεως Σ.Σ.Ε.

• Στις 30-04-2018 η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., διαβιβάζει στη Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αίτημα για παροχή σύμφωνης γνώμης για τον 4ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.

• Στις 4-6-2018 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αναφέρει ότι: «… για λόγους ασφάλειας δικαίου, η Αρχή κρίνει ότι θα πρέπει να απέχει από την εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος.».

• Στις 6-07-2018 με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Αγροτικών Πόρων ο 4ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε.. εστάλη προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

• Στις 18-07-2018 συνεδρίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της 1ης Σ.Σ.Ε. και με την υπ’ αριθμό 410/2018 Πράξη του απεφάνθη ότι: «… το Κλιμάκιο κρίνει ότι προώρως, και ως εκ τούτου απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του για προσυμβατικό έλεγχο το ανωτέρω σχέδιο 1ης συμπληρωματικής σύμβασης», λόγω του ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση με την οποία να εγκρίνεται ο 4ος Α.Π.Ε. και να ανατίθεται η 1η Σ.Σ.Ε., και επομένως η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. εξακολουθεί να τελεί σε επίπεδο προπαρασκευής.

Αυτή την στιγμή 9 μήνες μετά την αποστολή του 4ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. και 10 χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης το έργο βρίσκεται σε μια στασιμότητα αναμένοντας την έγκριση των παραπάνω, με συνέπεια να είναι ευάλωτο στα καιρικά φαινόμενα και με επιπλέον κίνδυνο να μην προλάβει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η προστασία της μεμβράνης πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.


Flood management measure

Which flood management measures have been applied? Multiple measures may be specified.

Country

Country in which the application (case study) is located. In case of a transboundary application multiple countries are specified.

Responsible authority level

Level of Responsible Authority.

Action types according to the Management Plan

Which action types have been or will be applied according to the Management Plan? Multiple measures may be specified.

Type of measure according to the Management Plan

Main type of the applied measures according to the Management Plan

Implementation phase according to the Management Plan

Nature of the application according to the Management Plan

Nature of the actions according to the Management Plan

Ranking according to the Management Plan

Estimated time horizon for the implementation of the measures

Last modified: June 25, 2020, 3:02 p.m.